Servicii imobiliare complete
-COMISION 50% DIN CHIRIA PE O LUNA
-COMISIONUL SE ACHITA LA INCHEIEREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE
-COMISIONUL SE PERCEPE O SINGURA DATA
TEL non-stop :0742.584.608;
Email:office@infovile.ro

INCHIRIERI APARTAMENTE BUCURESTI


Model contract

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE



- Model -

Încheiat astăzi ..............

la ..................................



I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Dl/Dna.............................................................................., domiciliat (ă) în ......................................, str. ........................................ nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/judeţ ...................., născut (ă) la data de (ziua, luna, anul) ...................................................... în (localitatea) ...................................... sector/judeţ ................................,posesorul (posesoarea) buletinului (cărţii) de identitate seria ........... nr. .......................... eliberat (ă) de ....................................., cod numeric personal ...................................., în calitate de proprietar, pe de o parte, şi



1.2. S.C. .......................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ................................ str. ................................. nr. ......................., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., judeţ/sector ....................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ........................................., sub nr. ............................................, din ............................................, cod fiscal nr. ......................... din ........................, având contul nr. ..................................................... deschis la ...................................................., reprezentată de dl./ dna...................................................., cu funcţia de ..........................., în calitate de chiriaş, pe de altă parte,



au convenit să încheie prezentul contract de vânzare-cumpărare cu respectarea următoarelor clauze:



II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Proprietarul declară că închiriază chiriaşului apartamentul nr. ....... din imobilul situat în .............................................., str. ............................................................. nr. ................, bloc ............, etaj ............. , judeţ/sector ............, compus din ...................... camere de locuit şi dependinţe, cu o suprafaţă utilă de ...................... mp, complet mobilat.

2.2. Proprietarul declară că apartamentul, ce face obiectul prezentului contract, se află în proprietatea sa exclusivă, fiind dobândit prin .................... (vânzare-cumpărare, donaţie, schimb, moştenire etc.) conform ........................................................................... autentificat la ..............................., dreptul de proprietate (titlul de proprietate, numărul, data) fiind înscris în Cartea funciară nr. ....................... la Judecătoria ......................... .

2.3. Spaţiul închiriat este dat în folosinţa chiriaşului pentru a servi drept ..........................................., proprietarul declarând că este de acord cu această folosinţă.

2.4. Spaţiul închiriat ce face obiectul prezentului contract va fi dat în folosinţa chiriaşului pe baza unui proces verbal de predare-primire în care se va consemna descrierea imobilului, starea acestuia, obiectele de inventar predate, suprafaţa efectivă.

Procesul verbal de predare-primire va constitui anexă la contract şi se va încheia la data predării apartamentului.



III. VALOAREA CONTRACTULUI ŞI MODALITATEA DE PLATĂ

3.1. Chiria pentru folosirea spaţiului prevăzut la art. 1 este de ............... euro/lună.

3.2. Chiria include toate taxele ocazionate de încheierea şi înregistrarea prezentului contract la autorităţile competente, acestea fiind suportate de către proprietar.

3.3. Plata chiriei se va face în prima zi lucrătoare, în avans, pentru luna în curs

3.4. Plata se va face în lei, la cursul de referinţă euro/leu al BNR din ziua efectuării plăţii.

3.5. Plata se poate efectua în numerar, personal proprietarului sau în contul bancar cu nr. ........................................ deschis la Banca ...........................– Sucursala ......................

3.6. În cazul în care chiriaşul nu respectă termenul scadent, întârziind cu plata chiriei, va suporta penalităţi de întârziere de 0,15% pe zi, calculate la suma datorată.



IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Apartamentul se va închiria pe o perioadă de ..........., începând cu data de ..........., până la data de ................................

4.2. În cazul în care niciuna dintre părţi nu-şi va manifesta voinţa cu privire la încetarea contractului până la data încheierii perioadei contractuale, contractul de închiriere se va prelungi automat pentru o perioadă de 1 an de zile.



V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

5.1. Obligaţiile proprietarului

5.1.1. Să pună la dispoziţia chiriaşului, în stare bună de folosinţă, spaţiul închiriat, conform procesului verbal de predare-primire descris la pct. 2.4., semnat de ambele părţi.

5.1.2. Să asigure funcţionarea în stare bună a utilităţilor aferente şi să nu întreprindă nicio acţiune de natură a întrerupe furnizarea utilităţilor (electricitate, gaze, apă) aferente spaţiului închiriat.

5.1.3. Să efectueze reparaţii capitale, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile art. 1421, alin. (2) C. civ.

5.1.4. Să-i asigure chiriaşului folosinţa liniştită şi netulburată a spaţiului şi să îl asigure pe acesta împotriva oricărei evicţiuni, conform art. 1422 Cod civil.

5.1.5. Să nu efectueze acte care ar putea restrânge folosinţa spaţiului închiriat.



5.2. Obligaţiile chiriaşului

5.2.1. Să folosească spaţiul închiriat potrivit destinaţiei prevăzute în contract şi să îl exploateze corespunzător, evitând distrugerea, degradarea sau deteriorarea construcţiilor şi accesoriilor acestora.

5.2.2. Să efectueze plata chiriei lunar în condiţiile şi la termenul prevăzut în prezentul contract.

5.2.3. Să suporte cheltuielile de întreţinere care rezultă din folosinţa exclusivă a imobilului pe toată durata contractului;

5.2.4. La încetarea contractului, să predea suprafaţa închiriată în termen de ........ zile lucrătoare, în bună stare, mai puţin uzura normală datorată folosinţei (pe baza unui proces verbal de predare-primire). Cu această ocazie, proprietarul nu va putea ridica pretenţii izvorâte din constatarea uzurii datorate folosinţei normale a spaţiului închiriat.

5.2.5. Să permită accesul proprietarului în spaţiul închiriat pentru efectuarea unor lucrări de reparaţii strict necesare spaţiului închiriat.

5.2.6. Să execute la timp şi în condiţii optime, pe cheltuiala proprie, mici reparaţii locative precum şi cele ocazionate de degradările produse imobilului prin culpa sa.

5.2.7. Să nu afecteze structura de rezistenţă şi să nu schimbe destinaţia spaţiului închiriat.

5.2.8. Să înştiinţeze imediat proprietarul despre orice acţiune a unei terţe persoane care îi tulbură folosinţa.

5.2.9. Să nu aducă modificări bunului închiriat, decât cu acordul scris al proprietarului.



VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

6.1. Prezentul contract poate înceta în următoarele situaţii:

a. prin acordul ambelor părţi consemnat în scris, prin act adiţional;

b. la expirarea termenului, pentru care a fost încheiat cu excepţiile prevăzute de prezentul contract;

c. prin denunţarea unilaterală de către oricare dintre părţi, la orice moment, prin notificare scrisă cu cel puţin 90 de zile anterior datei dorite pentru încetare;

d. prin reziliere, pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiilor de către o parte; rezilierea va opera de drept, printr-o simplă notificare, fără nici un fel de alte formalităţi sau intervenţie a instanţei de judecată (pact comisoriu de grad IV).



VII. NOTIFICĂRI

7.1. Orice notificare se va face în scris şi va fi transmisă la adresele părţilor menţionate în preambul prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Notificările verbale nu se iau în considerare.

7.2. Notificarea se consideră efectivă de la data primirii confirmării de primire de către expeditor.

7.3. Proprietarul este obligat să anunţe în scris chiriaşului orice schimbare a adresei sau a oricărei alte date de identificare, cu cel puţin 5 zile înainte de a se produce.

7.4. Chiriaşul nu este responsabil dacă din orice motiv proprietarul nu poate primi notificările scrise la adresa specificată mai sus.



VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

8.1. Prezentul contract va putea fi modificat numai prin act adiţional semnat de ambele părţi.





IX. FORŢA MAJORĂ

9.1. Părţile contractante sunt exonerate de răspundere în cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor contractuale în caz de forţă majoră, pe toată durata existenţei acesteia; prin forţă majoră se înţelege un eveniment sau evenimente independente de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului care fac executarea prezentului contract pentru oricare dintre părţile contractante imposibilă, evenimente precum: război, cutremur, inundaţii majore, embargo.

9.2. Cazul de forţă majoră exonerează părţile de răspundere, în condiţiile legii şi a notificării în scris, în termen de 5 zile de la apariţia sa, către cealaltă parte. Documentele probatorii vor fi prezentate în termen de 15 zile de la data apariţiei forţei majore, certificate de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

9.3. În cazul în care forţa majoră durează mai mult de 30 de zile calendaristice, oricare dintre părţile contractante va putea notifica celeilalte părţi încetarea de drept a contractului, fără ca aceasta să-i datoreze daune interese.



X. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

10.1. Părţile vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea oricăror conflicte legate de sau decurgând din prezentul contract pe cale amiabilă.

10.2. Orice conflict în legătură cu sau decurgând din prezentul contract care nu a fost rezolvat pe cale amiabilă se va rezolva de către instanţele judecătoreşti competente ...................... (de la sediul chiriaşului sau din circumscripţia cărora este situat imobilul ce face obiectul prezentului contract, după cum stabilesc părţilor la încheierea prezentului contract).



XI. CLAUZE FINALE

11.1. Proprietarul declară pe propria răspundere, cunoscând sancţiunile legii pentru fals în declaraţii, că toate bunurile ce fac obiectul prezentei închirieri sunt proprietatea sa, nu sunt afectate de nicio sarcină în favoarea vreunui terţ si nu fac obiectul niciunei urmăriri sau executări legale.

11.2. Dispoziţiile prezentului contract se completează cu prevederile Codului Civil, precum şi cu toate reglementările legale în vigoare referitoare la locaţiune.



Prezentul contract a fost încheiat în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi unul pentru a fi înregistrat la autorităţile fiscale competente.



PROPRIETAR, CHIRIAŞ,


SERVICII IMOBILIARE BUCURESTI . TRANZACTII IMOBILIARE BUCURESTI . OFERTE INCHIRIERI GARSONIERE SI APARTAMENTE BUCURESTI .INCHIRIERI GARSONIERE MILITARI .INCHIRIERI GARSONIERE DRUMUL TABEREI . OFERTE ACTUALIZATE ZILNIC


SM Real Estate Consulting Top66 Statistici



Name
Email
Comment
Or visit this link or this one